Over contracten bij afstand en adoptie van dieren in ons dierenasiel

Als een dier adopteert of afstaat in ons asiel, wordt gevraagd een overeenkomst te ondertekenen. Via deze weg kan je bij voorbaat de "spelregels" inkijken, zodat je met kennis van zaken een beslissing kan nemen.

Bij adoptie van een hond dien je je akkoord te verklaren met de volgende bepalingen:
Wij, ondergetekenden
1. Adoptant
en
2. Verantwoordelijke van het dierenasiel van de Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming (VVDB)
beiden vermeld op pagina 1 van dit contract
verklaren dat de hond, eveneens beschreven op pagina 1 en waarover hieronder de volgende aanvullende info:
- nummer bijgevoegd vaccinatieboekje of paspoort: .................................................................................................
- stamboom: .................................................................................................................................................................
- andere ................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
aan de adoptant werd toevertrouwd na regeling van de kosten (lidmaatschap, adoptiebijdrage, dierenartskosten, kosten voor identificatie en registratie, administratiekosten en diversen) zoals vermeld op pagina 1.
De verantwoordelijke van het dierenasiel verklaart dat het asiel in voorkomend geval zonder resultaat geprobeerd heeft het dier aan zijn vorige eigenaar terug te geven.
De adoptant verklaart dat de regelgeving met betrekking tot deze adoptie grondig is toegelicht, besproken en goedgekeurd. Ten bewijze hiervan beantwoordt hij de volgende vragen met ja of nee:
Er werd beklemtoond en je hebt aanvaard:
- (1) dat het geadopteerde dier onberispelijk verzorgd moet worden? ja / nee (*)
- (2) dat de hond, indien hij buiten slaapt, over een degelijk onderkomen moet beschikken, dat hem beschermt tegen koude, regen en tocht? ja / nee (*)
- (3) dat het dier naar behoren gevoed moet worden? ja / nee (*)
- (4) dat de hond niet mag onderworpen worden aan africhting, erop gericht de aanvalsdrift te vergroten? ja / nee (*)
- (5) dat het verboden is staart of oren te (laten) snijden of een andere verminking te (laten) veroorzaken? ja / nee
- (6) dat het dier niet voor voortplanting gebruikt mag worden? ja / nee (*)
- (7) dat de Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming soeverein over de jongen mag beschikken, als de hond toevallig toch jongen zou krijgen? ja / nee (*)
- (8) dat de inspectie van de Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming steeds het recht heeft de nodig geachte controles te verrichten? ja / nee (*)
- (9) dat de adoptant het dier zonder enige schadevergoeding aan de Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming moet afstaan, als meermaals vastgesteld wordt dat het dierenwelzijn niet gerespecteerd wordt? ja / nee (*)
- (10) dat de VVDB er zich toe verbindt een ziektegarantie van veertien dagen te geven voor ziekten die kunnen zijn opgelopen tijdens het verblijf in het asiel, maar dat de adoptant, wil hij genieten van die ziektegarantie, binnen de veertien dagen de asieldierenarts moet contacteren? ja / nee (*)
- (11) dat de adoptiebijdrage enkel kan terugbetaald worden op grond van medische redenen, die door de asieldierenarts worden aanvaard? ja / nee (*)
- (12) dat de VVDB nooit kan aansprakelijk gesteld worden voor latere ziekte of dood van het dier? ja / nee (*)
- (13) dat de VVDB evenmin aansprakelijk kan gesteld worden voor schade (wonde, ziekte, ongeval...) die het dier zou kunnen veroorzaken? ja / nee
- (14) dat de VVDB en de BVIRH binnen de twee werkdagen op de hoogte moeten worden gebracht van het overlijden van het dier en dat een eventueel telefonisch contact schriftelijk (aangetekende brief, fax, e-mail) moet worden bevestigd? ja / nee (*)
- (15) dat de VVDB en de BVIRH onmiddellijk moeten worden verwittigd bij verlies van de hond en dat een eventueel telefonisch contact schriftelijk (aangetekende brief, fax, e-mail) moet worden bevestigd? ja / nee (*)
- (16) dat de VVDB en de BVIRH binnen de week na verhuis moeten worden verwittigd, waarbij het nieuwe adres wordt meegedeeld, en dat een eventueel telefonisch contact schriftelijk (aangetekende brief, fax, e-mail) moet worden bevestigd? ja / nee (*)
- (17) dat het dier niet aan derden mag afgestaan worden zonder overleg met het dierenasiel dat de voorwaarden bepaalt en een nieuw adoptiecontract opstelt? ja / nee (*)
- (18) dat een adoptiehond die niet langer gewenst wordt, moet toevertrouwd worden aan het dierenasiel van de VVDB dat tarieven en voorwaarden bepaalt? ja / nee (*)
- (19) dat met betrekking tot de artikelen 10 en 11 duidelijk gesteld wordt dat uitsluitend de asieldierenarts soeverein oordeelt, dat de afstand tussen woonplaats van adoptant en dierenasiel geen reden kan zijn om met behoud van rechten een ander dierenarts te consulteren en dat dierenartskosten en andere medische kosten, resulterend uit zo’n consultatie, nooit ten laste van de VVDB kunnen worden gelegd? ja / nee (*)
Bij niet-naleving van de overeenkomst kan de VVDB overgaan tot inbeslagname van de hond en/of vordering van een forfaitaire schadeloosstelling van 250 euro. Door dit contract te ondertekenen, aanvaardt adoptant deze clausule.

 

Belangrijk:

Indien de hond binnen de 14 dagen na adoptie in het hoofdasiel van de Vlaamse Vereniging voor Dierenbescher-ming te Aarschot tekenen vertoont die wijzen op een van de volgende ziektes :

zal de behandeling ten laste vallen van de Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming.

Voorwaarden voor deze garantie zijn :

1. De vaststelling van de ziektetekens moet gebeuren binnen de 14 dagen na adoptie.

2. De nieuwe eigenaar moet met zijn dier na afspraak naar het asiel komen.

3. De eigenaar moet het adoptiebewijs kunnen voorleggen. Indien dit niet kan, zullen de kosten volledig betaald moeten worden. Nadien kan men terugbetaling krijgen op vertoon van de nodige bewijzen.

Voor aandoeningen die niet behoren tot de drie die hoger vermeld zijn, moet de eigenaar zelf de kosten dragen. Gaat het om een probleem waarmee de hond in het asiel binnengebracht zou zijn en dat toen niet was vast te stellen, wordt de zaak schriftelijk voorgelegd aan de directie die een beslissing zal nemen.

In geen geval wordt terugbetaling aanvaard van honoraria of medicijnen, gevolg van consultatie van een door adoptant gekozen dierenarts.

 

 

Als je een hond binnenbrengt in het asiel, verstrek je de gevraagde info en verklaar je je akkoord met wat volgt:
Hierbij verklaar ik, die onderteken, ..........................................................................................................................................................
vrijwillig afstand te doen van de in deze verklaring genoemde hond en het dier toe te vertrouwen aan het dierenasiel van de Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming.
Door dit document te ondertekenen weet ik dat ik afstand doe van elk recht op dit dier en laat ik het asiel er vrij over beschikken.
Ik verklaar dat de gegevens die ik verstrekte over de hond overeenstemmen met de waarheid en ik ben bereid de verantwoordelijkheid op mij te nemen indien bewezen wordt dat ik bewust verkeerde informatie heb verstrekt.
Het dierenasiel heeft me uitleg verstrekt over de nota die voor opname van mijn hond in rekening wordt gebracht. Ik weet en aanvaard dat ziekten en/of gebreken, waaraan de hond thans lijdt en die ik niet heb vermeld tot een bijkomende nota kunnen leiden als ze door de asieldierenarts binnen de vijftien dagen vastgesteld worden. Zo’n nota zal ik meteen vereffenen.
Er is me meegedeeld dat het asiel een grote inspanning doet om elk dier een nieuwe thuis te bezorgen, maar ik weet en aanvaard dat dit niet kan gegarandeerd worden.
Opgemaakt in twee exemplaren te Aarschot op (datum) ...............................................................

 

Als je een zwerfhond binnenbrengt in het asiel, verklaar je je akkoord met wat volgt:
Als later zou blijken dat de hond je toebehoorde of dat je handelde in opdracht van een eigenaar die je bekend is en dat je derhalve het dier onterecht als zwerfdier hebt aangeboden, zal de Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming een forfaitaire schadeloosstelling opeisen van 125 euro. In dit geval wordt eveneens klacht ingediend bij de Procureur des Konings en wordt de betrokken gemeente op de hoogte gebracht. Aanvaard je deze maatregel? ja / nee (*)

 

Als je als lid van de vvdb een hond in pension brengt, verklaar je je akkoord met wat volgt:
1. Bij het binnenbrengen van het dier wordt een voorschot betaald van minimum de helft van het vermoedelijk eindtotaal. 2. Er moet een geldig inentingsbewijs voorgelegd worden. 3. Mocht het dier ziek worden, zal voor rekening van de eigenaar een dierenarts geraadpleegd worden. 4. Door het dier op te nemen aanvaardt de VVDB geen enkele verantwoordelijkheid, zelfs niet bij overlijden, welke ook de oorzaak weze; de eigenaar ziet dan ook af van elke financiële en/of morele vordering. 5. Indien de eigenaar zijn dier niet ophaalt op de overeengekomen datum, moet hij aangetekend het asiel verwittigen, zoniet kan de directie desgewenst drie dagen na de overeengekomen contractdatum naar eigen goeddunken over het dier beschikken; alle kosten, tot een definitieve beslissing getroffen werd, zijn ten laste van de eigenaar.

 

Bij adoptie van een jong katje wordt je de volgende informatie verstrekt:
U heeft zopas een katje geadopteerd bij de Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming en we hopen dat het jarenlang een fijne huisgenoot zal zijn.
Jonge katten die in dierenasielen verblijven lopen echter altijd het gevaar te lijden aan een of andere kwaal. We doen ons uiterste best om dat te voorkomen, maar zekerheid bieden kunnen we niet! Daarom plaatsen we de diertjes bijna kosteloos bij onze leden. De geringe bijdrage die er betaald wordt, dekt amper de kosten van een vaccinatie die het risico kleiner moet maken…
U moet dus weten dat we u - omdat u eigenlijk voor het diertje niet echt iets betaald heeft - ook geen enkele garantie bieden.
Als het katje ziek zou worden - laat ons hopen dat het niet het geval is - dan zijn alle kosten voor honoraria en medicijnen voor uw rekening. U mag eventueel, tot twee weken na de adoptie, onze asieldierenarts in het asiel kosteloos consulteren en als het diertje binnen die periode zou sterven, dan kunnen we u desgewenst gratis een nieuw katje bezorgen. Maar verder kan onze tegemoetkoming onmogelijk reiken.
Wees vooral waakzaam als uw kat één van de volgende tekenen vertoont:
    • voedselweigering gedurende meer dan een dag
    • aanhoudend braken
    • aanhoudend diarree, al dan niet met bloed
    • zwakte
want dan doet u er goed aan zo snel mogelijk een dierenarts te raadplegen.
We hebben getracht u eerlijk te informeren en zijn ervan overtuigd dat u dat zal waarderen en dat u voor onze zienswijze begrip zal betonen.