Neem een optie

Leer je troetel beter kennen tijdens een proefperiode

 

Je kan een optie nemen op een dier. Je verklaart je dan akkoord met wat volgt:

 

De ondergetekende
……………………………………………………………………………………………………………………….
wonende
Straat en nummer …………………………………………………………………………………………………………………………….
 
Postnummer en gemeente ……………………………………………………………………………………………………………......…
verklaart hierbij op ………………………. een optie te nemen op de hond …………………………………
beschreven op H …………….. en betaalt hiervoor een voorschot van twintig euro.
Deze hond zal door de ondergetekende definitief geadopteerd worden op ………………………………..
waarbij nog een aanvullende adoptiebijdrage van …………… euro verschuldigd zal zijn. Indien hij de hond niet adopteert binnen de vastgestelde periode, vervalt elk recht op het dier. De ondergetekende weet dat de Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming hem niet zal verwittigen en aanvaardt dat het betaalde voorschot door de vereniging niet wordt terugbetaald en evenmin in mindering wordt gebracht bij een eventuele latere adoptie.
Voor akkoord

 

In overleg met onze asielmedewerk(st)ers kan je een asielhond ook"op proef" adopteren. Hier volgt de overeenkomst met betrekking tot deze procedure:

 

De VVDB geeft aan de kandidaat-adoptant
Naam
Adres
Telefoon
Nummer rijksregister
 
om de volgende reden
(zonder vermelding van een gegronde reden is dit document ongeldig)
 
de toelating om de hond, beschreven op het document HAF ……………… gedurende een periode van ten hoogste een week in huis op te nemen. Deze periode gaat in op …………………, zodat de kandidaat-adoptant zich uiterlijk op ………………………. in het asiel dient aan te bieden met het dier.
De kandidaat-adoptant betaalt aan de VVDB een waarborg van ……………. euro, die bestaat uit een lidmaatschapsbijdrage en een adoptiebijdrage. Na het verstrijken van de proefperiode en zo de hond definitief wordt geadopteerd, zijn geen verdere kosten verschuldigd.
Wordt het dier niet behouden, wordt aan de kandidaat-adoptant de waarborg terugbetaald, verminderd met een bedrag van 34 euro. Dit bedrag geeft recht op een lidmaatschap gedurende twee jaar en dekt tevens de administratiekosten.
Daagt de kandidaat-adoptant niet tijdig op, zodat de VVDB tot een aanmaning verplicht wordt, zal hiervoor een bedrag van 10 euro in rekening worden gebracht. Wordt op deze aanmaning niet binnen de drie dagen gereageerd, maakt de VVDB het dossier over aan de juridische dienst en wordt een schadeloosstelling van 125 euro gevorderd; de kandidaat-adoptant verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.
De kandidaat-adoptant bevestigt in het asiel kennis te hebben genomen van het bij adoptie gehanteerde contract en aanvaardt dat alle bepalingen van toepassing zijn tijdens deze proefperiode.
Handtekening, gevolgd door de eigenhandig geschreven verklaring "gelezen en goedgekeurd"