Draag je steentje bij in ons dierenasiel Animalibus

 

 

 

 

Zoals we elders reeds meldden, als je een steentje wil bijdragen, kan je een persoonlijke keuze maken. Als inspectie-afgevaardigde kan je binnen de Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming dus naast inspectie-opdrachten nog allerlei andere nuttige taken verrichten. Afhankelijk van je persoonlijke voorkeur natuurlijk. Zo zijn er een steeds groeiend aantal inspecteurs en inspectrices die een groot deel van hun tijd doorbrengen in het dierenasiel. 

Maar er zijn ook dierenvrienden die eigenlijk maar één enkele taak willen vervullen, die vooral in de nabijheid van de dieren willen werken en die voor controle-opdrachten helemaal geen belangstelling hebben. Ook dat is natuurlijk mogelijk. Die dierenvrienden hebben dus geen legitimatiepasje nodig en hun naam vind je niet terug in onze inspectiegroep. Met andere woorden: om uitsluitend asielwerkzaamheden te verrichten, dien je geen administratieve formaliteiten te vervullen; je stapt gewoon naar het dierenasiel en je vraagt aan de asielmanager je wat uitleg te geven over het werk binnen het dierenasiel. 

De enige voorwaarde om aan de slag te gaan is een verklaring dat je de job verricht als vrijwilligerswerk en dat je, net als dat voor een inspectie-afgevaardigde het geval is, de VVDB ontslaat van elke verantwoordelijkheid bij een eventueel ongeval.Voor het verrichten van asielwerk komen overigens ook jongeren in aanmerking. Voor hen bestaat er een speciaal formulier dat door de ouders moet ingevuld worden.

Voel je er wat voor om je tijd midden de dieren nuttig te besteden, stap dan naar ons dierenasiel Animalibus aan de Herseltsesteenweg 247 in Aarschot. Het ligt in de nabijheid van de Witte Molen en grenst aan het stedelijk kerkhof. Helemaal niet moeilijk dus om het te vinden. Je kan ook bellen met het asiel via 016 56 77 07 tussen 14 en 19 uur en onze medewerk(st)ers zullen je graag alle nuttige informatie verstrekken. Surf ook even verder op onze website, want op andere pagina's vind je stelling nog info die je kan interesseren.

Als kandidaat-vrijwilliger onderteken je de volgende verklaring:

De ondergetekende verklaart spontaan aan de Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming het verzoek te hebben gericht binnen de organisatie vrijwilligerswerk te verrichten.

Als de Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming mondeling of schriftelijk een opdracht formuleert, wordt dit door beide partijen ervaren als een niet-bindend verzoek waarop de ondergetekende naar eigen goeddunken kan reageren, dus zonder dat er enige wettelijke verplichting bestaat die taak ook effectief te vervullen. Als een opdracht zonder aanvaardbare reden niet wordt vervuld, kan de Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming derhalve hieruit alleen maar besluiten de ondergetekende niet langer als afgevaardigde van de organisatie te erkennen, zodat om het even welke andere sanctie onmogelijk is. Anderzijds, omdat alle activiteiten als vrijwilligerswerk worden verricht, kan de ondergetekende nooit aanspraak maken op enige financiële vergoeding, tenzij tussen beide partijen een andersluidende schriftelijke overeenkomst bestaat.

De ondergetekende weet en aanvaardt dat het verrichten van vrijwilligerswerk binnen de Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming nooit een gegronde reden kan zijn om een beroep te doen op de aansprakelijkheid van de organisatie bij gebeurlijke ongeval/en of in alle andere gevallen waar deze aansprakelijkheid eventueel in vraag kan worden gesteld.

Aangezien het de Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming niet mogelijk is voor een steeds qua samenstelling aan te passen groep een verzekering af te sluiten die eventuele risico’s dekt, dient elke medewerk(st)er er zelf voor te zorgen dat er via persoonlijk afgesloten polissen voor elke activiteit die aanvaard wordt ook een afdoende dekking bestaat. De ondergetekende verklaart dan ook dat alle vereiste stappen gezet zijn om te voorkomen dat de wettelijke aansprakelijkheid van de Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming enlof een financiële of andere tussenkomst door de organisatie ooit ter sprake zou komen.

Wat voorafgaat slaat op alle activiteiten die bijdragen tot het realiseren van de doelstellingen die de Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming zich heeft gesteld en waaraan de ondergetekende vrijwillig medewerking verleent.

Datum:

Naam en handtekening, voorafgegaan door de geschreven mededeling “gelezen en goedgekeurd”