Formulier "kandidatuur inspectie"

 

Als je bepaalde gegevens niet wil verstrekken, dan vul je gewoonweg niets in.
De vakjes die geel gekleurd zijn, moeten echter ingevuld worden om ons toe te laten een inspectiekaart uit te reiken.

Naam
Voornaam
Straat en nummer
Postnr en gemeente
       
Geboren op
Nummer identiteitskaart
Nummer rijksregister

Beroep

Telefoonnummer(s)

Faxnummer(s)

E-mailadres(sen)


Rekeningnummer voor vereffening van eventuele notaBurgerlijke stand

gehuwd
ongehuwd
gescheiden
samenwonend

Indien van toepassing:
naam echtgenote/vriendin


Ons tijdschrift Protego is een kanaal om op de hoogte te blijven van de algemene werking van de Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming. Alleen onze leden ontvangen dit tijdschrift. Daarom is het zinvol lid te worden van onze organisatie.
Ben je al lid van de VVDB?

Zo ja, lidnummer:

Je kan lid worden van de VVDB door een bijdrage van minimum 10 euro over te schrijven voor onze rekening met de vermelding "nieuw lid".

ja neen

 

 

Omdat een inspectie-afgevaardigde in contact komt met de overheidsdiensten, gaan we ervan uit dat hij/zij over een blanco strafregister beschikt. Als je in het verleden een veroordeling hebt opgelopen, betekent dit niet dat een functie binnen de inspectiedienst onmogelijk wordt. Je moet ons dan wel een getuigschrift van goed zedelijk gedrag bezorgen (hoeft niet op zegel!) en de directie zal oordelen of de veroordelingen de aanvaarding van je kandidatuur in de weg staan. Stip hieronder aan wat voor jou van toepassing is:

Ik beschik over een blanco strafregister.

Ik werd in het verleden veroordeeld en zend per post een getuigschrift toe van goed zedelijk gedrag.

Door de toezending van dit formulier richt je aan de Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming het verzoek binnen de organisatie vrijwilligerswerk te verrichten. Omdat alle activiteiten als vrijwilligerswerk worden beschouwd, kan je dus nooit aanspraak maken op enige financiële vergoeding, tenzij er met de directie een andersluidende schriftelijke overeenkomst bestaat. Als de Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming mondeling of schriftelijk een opdracht formuleert, zoals bijvoorbeeld het onderzoek van een klacht, is dit dus niet meer dan een eenvoudig verzoek waarop je naar eigen goeddunken kan reageren, dus zonder dat er voor jou enige verplichting bestaat die taak ook effectief te vervullen. Je kiest in alle vrijheid wat je wil doen voor de organisatie, maar je weet dat je voor je inzet nooit een loon zal ontvangen. Je weet dat je de inspectiedienst van de Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming in alle vrijheid kan verlaten, maar je aanvaardt ook dat de organisatie je zonder formaliteiten als inspectie-afgevaardigde kan schrappen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren als de directie van oordeel is dat je geen medewerking meer verleent of dat je door je optreden de faam van de organisatie in gevaar brengt.

We proberen in de mate van het mogelijke eventuele risico's te dekken, maar geen enkele verzekeringsmaatschappij staat een verzekering toe voor een groep die jaarlijks aan grote schommelingen qua samenstelling onderhevig is; we vonden het passend ook daar je aandacht op te vestigen. Je weet en aanvaardt dus dat het verrichten van vrijwilligerswerk binnen de Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming nooit een gegronde reden kan zijn om een beroep te doen op de aansprakelijkheid van de organisatie bij gebeurlijke ongevallen of in alle andere gevallen waar deze aansprakelijkheid eventueel in vraag kan worden gesteld. Waar de door de Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming onderschreven polissen een afdoende oplossing bieden, zal je uiteraard van die bijstand kunnen genieten; in alle andere gevallen aanvaard je dat de wettelijke aansprakelijkheid van de Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming en/of een financiële of andere tussenkomst door de organisatie nooit ter sprake kan komen. De Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming mag er dan ook van uitgaan dat je persoonlijk voldoende verzekerd bent om, behoudens in de gevallen dat een tussenkomst mogelijk blijkt, nooit de aansprakelijkheid van de vereniging te moeten inroepen bij de behandeling van om het even welk dossier.

Zoals op de website vermeld, kan je als inspectie-afgevaardigde nog andere takenpakketten voor je rekening nemen. Duid hieronder de taken aan die je naast je inspectie-opdracht voor je rekening wil nemen. We zullen je bij gelegenheid hieromtrent contacteren:

Takenpakket "asielwerkzaamheden"

Takenpakket "propaganda"

Takenpakket "fondsenwerving"

Geef hieronder naam en postnummer op van de fusiegemeenten waarin je als inspectie-afgevaardigde wil optreden:
bijvoorbeeld:
9000 Gent
3500 Hasselt

Als je nog andere suggesties hebt, geef ze dan hieronder op:

Heb je bij het invullen van dit inspectiedossier nog verdere vragen, aarzel dan niet ons te contacteren. We hopen alvast je in de nabije toekomst tot onze actieve medewerkers te mogen rekenen.